5 ธันวามหาราช

5 ธันวามหาราช
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย ( คลิกที่พระบรมฉายาลักษณ์ )

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประกาศสอบราคา


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลบ้านบึง ด้วยองค์การบริหาร

อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลบ้านบึง

บ้านบึงเกมส์

ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ( ภาพกิจกรรม )วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญที่นายพิทยา คงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง ให้ความสำคัญ จึงจัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายที่ 9เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ตรง ฝึกประสบการณ์ รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
( ภาพกิจกรรม )

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2553

16 มกราคม งานวันครู

ครู หมายถึงผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไป
สู่
ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ
( ภาพกิจกรรม )

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

การเรียนรู้สู่โลกกว้าง

ด้วยศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 ( อำเภอบ้านคา ) ได้ดำเนินการจัดโครงการมหกรรมการศึกษา การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เพื่อให้นักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอบ้านคาได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการและคณะครูได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ตามกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตำบลหนองพันจันทร์และตำบลบ้านคา ( ภาพกิจกรรม )

เข้าค่ายลูกเสือที่แก่งกระจานริเวอร์ไซด์

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงคิวของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ดังนั้น วันนี้โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จึงไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวความเป็นมาของวันสำคัญวันนี้มาฝาก (รายละเอียด )

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ครั้งที่ 15


โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โดยนายพิทยา คงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ตรงข้ามกรมตำรวจ (ใกล้สี่แยกราชประสงค์) กทม. และได้เข้าพบดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอพรและให้โอวาท ในฐานะเป็นตัวแทนสโมสรไลออนส์ภาค 310 D ( รายละเอียดกิจกรรม )


วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและคำสัตย์ปฎิญาณ


เมื่อเวลา 09.09 น.ที่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน นายพิทยา คงสุคนธ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและคำสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เฉลิมฉลองครบรอบ 84 พรรษา โดยมีคณะครู นักเรียนข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อของแผ่นดิน ( ภาพกิจกรรม )

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมต้นกล้าประชาธิปไตย


อบจ.ราชบุรีจัดโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย
องค์การ บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกทางการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนเป็นการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ( ภาพกิจกรรม )

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

SCG รักษ์น้ำ


นายพิทยา คงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ SCG รักษ์น้ำ10,000 ฝายถวายพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังความรักสามัคคี ความจงรักภักดี บำเพ็ญประโยชน์ถวายในหลวง พร้อมทั้งเป็นโครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย โครงการนี้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านและ เพิ่มความชุ่มชื่นในผืนป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์และรักษาความสมดุลย์ใน ธรรมชาติและขยายพื้นที่สีเขียว ( ภาพกิจกรรม )

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันวชิราวุธ


กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จัดงาน วันวชิราวุธ เนื่องในวันสวรรคต
แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเหนิดลูกเสือไทย
ในวันพุธที่ 25 พฤษจิกายน 2552 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ทั้งนี้ ลูกเสือ
เนตรนารี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ( ภาพกิจกรรม )

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ร่วมพิธีงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. (ภาพกิจกรรม)

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การอบรมและปลูกฝังอุดมการณ์วัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ทหารชุด ปจว.ปชส.ศปก.กองทัพภาคที่ 1 ได้ใช้ห้องประชุมอาคารเรียน 5 สำหรับเป็นที่ให้การอบรมและปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงพิษภัยและให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ภาพกิจกรรม )

การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ( รายละเอียด )